Visie van Marijtje Doets

Visie van Marijtje Doets

Wij herkennen vijf kernwaarden en één kernnorm. Hierna zullen wij deze kernwaarden en kernnorm nader toelichten. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

  • Respect 
  • Geborgenheid 
  • Nieuwsgierigheid 
  • Zelfvertrouwen  
  • Samenwerken 

Respect 
Respect voor mens, dier en natuur loopt als een rode draad door het Kindercentrum en geldt voor zowel de kinderen, PM’ers als ouders. Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen het kindercentrum zich gerespecteerd voelt. Ook leren we de kinderen respect te hebben voor dier en natuur. Dit komt terug in de thema’s, maar ook zeker tijdens het buitenspelen wat wij liefst zoveel mogelijk doen.  

Geborgenheid 
Geborgenheid bieden is één van de kerntaken van de PM’ers. Hierbij speelt ook de sfeer op een Kindercentrum een grote rol. Wanneer een kind zich geborgen voelt, voelt hij zich veilig en op zijn gemak. Hierdoor voelt een kind zich vrij om zich te ontwikkelen en een eigen identiteit te creëren. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat ook PM’ers en ouders zich prettig en op hun gemak voelen wanneer zij het Kindercentrum binnen stappen. Wij vinden het dan ook belangrijk kinderen persoonlijk te begroeten en wanneer wij met ze praten door de knieën te zakken zodat je op gelijke hoogte staat als het kind.   

Nieuwsgierigheid 
Wij zijn van mening dat ieder kind nieuwsgierig is en wil leren en ontdekken. Het enige wat zij nodig hebben is een omgeving die dit mogelijk maakt en stimuleert. De indeling van de ruimte en de aangeboden materialen spelen hierbij een grote rol. Dit betekent dat wij niet alleen spelen met ‘speelgoed’ maar ook met kosteloos materiaal en alles wat uit de natuur komt. Daarnaast is het belangrijk om in te spelen op de beleveniswereld van een kind. Wanneer de PM’er merkt dat kinderen geïnteresseerd zijn in insecten, gaan wij de tuin in om insecten te zoeken, lezen we boekjes over insecten voor etc. 

Zelfvertrouwen  
Ieder kind is uniek. Het is belangrijk kinderen de ruimte te geven om hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen en dit ook te stimuleren. Dit kan alleen als kinderen het vertrouwen krijgen zichzelf te mogen zijn en dit door de omgeving geaccepteerd wordt.  

Het vergroten van zelfvertrouwen vinden wij dusdanig belangrijk dat hier dagelijks aan gewerkt wordt. Zo benoemen wij vaak het positieve en leren we kinderen elkaar complimenten te geven. Wij zien er ook op toe dat ouders hier aan meewerken. 

Samenwerken 
Wij hechten groot belang aan een goed contact met ouders en streven ernaar door ouders gezien te worden als partners in de opvoeding. Voor het welbevinden van kinderen is het belangrijk dat ook ouders zich thuis en gehoord voelen zodat de verschillende leefwerelden van het kind (thuis en op het Kindercentrum) met elkaar verbonden worden. Daarom hebben wij vaste momenten waarop wij met ouders in gesprek gaan over opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. Denk hierbij aan ouderavonden, 10-minutengesprekken, nieuwsbrieven en de haal-en brengmomenten.  

Ook hechten wij waarde aan het samenwerken van kinderen onderling. De jonge kinderen spelen vooral naast elkaar, maar de oudere kinderen wordt geleerd samen te werken. Deze vaardigheid zal namelijk van groot belang zijn voor de rest van het kind zijn/haar leven. Dit betekent echter niet dat van kinderen altijd verwacht wordt om samen te spelen. Kinderen krijgen namelijk ook zeker de ruimte om hun eigen activiteit te bedenken en uit te voeren.  

Tot slot vinden wij het ook heel erg belangrijk dat de PM’ers onderling goed kunnen samenwerken en daardoor een fijne sfeer uitdragen, maar ook dat de verhouding tussen PM’ers en directie goed is. Hier besteden wij dan ook ruim aandacht aan. Wij geloven namelijk dat wanneer een PM’er zich prettig voelt op het werk, dit de kinderen alleen maar ten goede komt. 

Kernnorm
Wij werken vanuit een hele persoonlijke benadering. Dit kan dan ook worden gezien als een ‘gedragsregel’ maar ook als grondhouding en vindt daarom toepassing vindt op alle kernwaarden. Wij zien ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich prettig voelt.  

Contact ons.

  • +365497220
  • info@marijtjedoets.nl